Skip to content
Ingen handling är någonsin för liten

Värderingar

Vi anser att mat är mycket mera än bara bränsle: med mat kan man förändra världen. För oss är det viktigt att veta hur långt råvarorna har rest och vad man kan göra för att minska på matsvinnet i vardagen. Vårt mål är att det ska vara så lätt som möjligt att göra hållbara val. På det sättet kan vi förändra världen, en munsbit i taget.

Vi säger nej till kompromisser. Vi prutar varken på etiska värden eller smak. Vi tar vårt ansvar för att miljön ska må bra, till exempel genom att servera de superpopulära Leftover-luncherna och ge kunderna möjlighet att kompensera för måltidens klimatpåverkan.

UniCafe informerar kunderna om måltidernas koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket för alla UniCafes måltider anges på menyerna både i restaurangerna och på nätet. Informationen om koldioxidavtrycket syns efter innehållsförteckningen för varje maträtt.

De huvudrätter, tillägg och drycker som är bäst ur klimathänseende har dessutom fått markeringen ”Klimatsmart val”. Luncher som består av komponenter med den märkningen har alltid ett koldioxidavtryck på högst 0,5 kg CO2e/lunch. Det innebär att måltidens utsläpp uppfyller 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet.

UniCafes beräkning av koldioxidavtrycket görs utifrån expertgranskade studier. Alla recept delades upp i sina beståndsdelar. För varje ingrediens gjordes en heltäckande bedömning av dess klimateffekter, också med beaktande av dess ursprungsland, och så letade man fram så exakt koldioxidinformation som möjligt i expertgranskade studier.

Leftover-lunch

I alla UniCafe-restauranger kan du efter lunchtid köpa Leftover-luncher, om det har blivit mat över. Leftover-luncherna säljs i askar om 7,5 dl, men du kan också ta med en egen  flergångslåda.

Leftover-lunchen kostar 3,00 € om du köper den i UniCafes take away-låda och 2,70 € om du tar med en egen låda (ca 7,5 dl).

Vi säljer varma lunchrätter, måltidstillägg och sallader från salladsbordet, på fredagar också råvaror från salladsbaren (utom Studentplatsen).

För Leftover-lunchen ges inte studentrabatt eftersom den inte uppfyller kraven för FPA:s måltidsstöd. Genom att sälja Leftover-luncher försöker vi minska på matsvinnet.

Compensate – en modell för att kompensera för koldioxidavtrycket

Vi på UniCafe vill vara bland de första som erbjuder lösningar för att stävja klimatförändringen. I alla UniCafe-restauranger kan du om du vill kompensera för lunchens koldioxidavtryck.

Vi anser att det ska vara lätt att vara klimatsmart i vardagen. Därför Compensate.

Tillsammans med Compensate kan vi göra det ännu lättare för dig att påverka hur klimatet mår. Genom samarbetet med Compensate kan vi bidra till att uppnå målet om koldioxidnegativitet. Och du kan vara med om att hejda klimatförändringen genom att äta på UniCafe också i fortsättningen.

Med Compensate är lätt att kompensera för måltidens koldioxidavtryck på ett pålitligt sätt:
  1. Meddela i kassan att du vill betala kompensationsavgift
  2. Avgiften går oavkortat till skogsplanteringsprojekt
Kompensationsavgifter per måltidstyp:

Kött- och kycklingrätter 0,15 € | Fiskrätter och vegetariska rätter 0,10 € | Veganska rätter 0,05 €

Svinn

Matsvinnet i den finländska restaurangbranschen är hela 75–85 miljoner kilo per år. Ungefär en femtedel av all restaurangmat i Finland hamnar i soporna.

Vi har åtagit oss att minimera mängden bioavfall i våra restauranger genom att utveckla nya rutiner tillsammans med kunder och personal. Varje dag väger vi kundernas tallrikssvinn på en bioavfallsvåg och en gång i veckan informerar vi kunderna om hur stort det dagliga svinnet är.

Vi försöker minimera mängden bioavfall, både det som vi själva producerar och tallrikssvinnet som kunderna åstadkommer, bland annat på följande sätt:

  • bättre menyplanering
  • delta i matsvinnskampanjer
  • informera och styra kunderna till att sortera rätt
  • informera om mängden bioavfall som tallrikssvinnet ger upphov till
  • informera kunderna om vår målsättning att minska på bioavfallet

Vi har ställt upp målsättningar för mängden bioavfall i varje restaurang (antal gram/lunchätare) och varje månad följer vi upp hur de förverkligas.

 

Vi samarbetar med andra

Trappor till ekologiskt

Trappor till ekologiskt är ett program avsett för privata och offentliga måltidstjänster av alla storlekar. Programmet hjälper professionella kök att nå ekologiska mål som en del av en hållbar utveckling. UniCafe har deltagit i programmet Trappor till ekologiskt sedan år 2013. Vi utvidar systematiskt andelen ekologiska produkter i våra restauranger och utvalet omfattar redan ungefär 200 olika produkter.

Certifierat ansvarsfulla

UniCafe har beviljats miljöcertifikatet ISO 14001 och ISO 9001:2008-kvalitetscertifikatet. På Ylva följer vi upp hur ansvarsfull verksamheten är med hjälp av flera olika mätare och extern auditering. Våra partner är bland andra WWF:s Green Office, FN:s Global Compact och Bureau Veritas. Vi rapporterar öppet om verksamheten i årsberättelsen och på Ylvas webbplats.

MaRa

Turism- och Restaurangförbundet MaRa är arbetsmarknadsorganisationen för arbetsgivarna i restaurangbranschen och fungerar som deras intressebevakare. MaRa vill främja företagens verksamhetsförutsättningar i näringslivspolitiken och arbetar för att öka branschens dragningskraft och status.

 

FN:s Global Compact

Vi har förbundit oss att följa och främja Global Compacts tio principer för ansvarsfull affärsverksamhet i fråga om mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och arbete mot korruption. Årsrapporten om vår verksamhet finns på Ylvas webbplats.

FIBS

FIBS är Finlands ledande nätverk för företagsansvar. Genom att vara med i nätverket får vi information om trenderna inom företagsansvar, om bästa praxis och om verktyg för detta. Vi är med för att lära oss mera och bidra till att utveckla idéer som främjar ansvarsfull affärsverksamhet.

Noll olycksfall-forumet

UniCafe har varit med i Arbetshälsoinstitutets forum Noll olycksfall sedan 2007, som det första företaget i restaurangbranschen. Vi lär oss av alla olycksfall och nära ögat-situationer genom att gå igenom det som hänt med personalen och förändra våra rutiner för att kartlägga riskerna och förhindra nya olycksfall i framtiden.

WWF:s Green Office

Sedan 2006 har vi varit med i miljösystemet Green Office. För vår det innebär det bland annat effektiv sortering, ökad energieffektivitet, miljövänliga kontorsmaterial och rutiner samt att vi kompenserar för elanvändning och flygresor.

Kvalitets- och miljöpolitik

Kvalitets- och miljöpolitiken på UniCafe innebär att vi följer lagstiftning och andra myndighetsbestämmelser samt god praxis. I verksamheten fokuserar vi på vårt kärnuppdrag och följer våra värderingar: att vara dynamiska, långsiktiga och ansvarsfulla.

Vår verksamhet styrs av

  • HUS ägarstrategi
  • Ylvas affärsstrategi
  • restaurangernas affärsstrategi

Med ägarstrategidokumentet vill studentkåren föregå med gott exempel och visa att företagsverksamhet kan vara socialt, kulturellt och miljömässigt ansvarsfull, utan att man behöver ge avkall på verksamhetens kvalitet eller resultat. Det innebär bland annat att Ylva Palvelut Oy tar sitt miljöansvar, i enlighet med målsättningarna i ägarstrategin.

Att stävja effekterna av klimatförändringen, såväl i den egna verksamheten som genom att påverka det omgivande samhället, är utgångspunkten för Ylvas miljöansvar. Vid alla anskaffningar är miljöpåverkan ett av kriterierna och vi försöker minimera avfallsmängderna och återvinna så mycket som möjligt i vår verksamhet.

Ylva tar sitt sociala ansvar genom att lyssna på kunderna och förbättra verksamheten utifrån deras önskemål. Vi främjar likabehandlingen bland personalen på det sätt som anges i vår likabehandlings- och jämställdhetsplan och vi engagerar de anställda i att planera verksamheten. Ylva samarbetar med partner och underleverantörer som agerar ansvarsfullt.

Ylva tar sitt kulturella ansvar genom att ge vinstutdelning till HUS, vilket möjliggör mångsidig studentkultur och intressebevakning. Ylva vårdar studentkårens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastigheter. Att främja finländsk matkultur är också en del av koncernens kulturella ansvar.

Ylva rapporterar om ansvarsfull verksamhet på sin webbplats, i intranätet samt på företagets och styrelsens möten. Externa åtaganden, såsom Global Compact och Green Office, styr för sin del vilka frågor vi rapporterar om.

UniCafe-restaurangerna följer kvalitetssystemet ISO 9001, där miljöstandarden ISO 14001 ingår. Med hjälp av detta kvalitets- och miljösystem utvecklar vi verksamheten så att den motsvarar kundernas krav. Vi har ställt upp konkreta kvalitets- och miljömål över olika tidshorisonter. Vi har förbundit oss till att följa upp hur de utvecklas och i verksamheten följer vi principen om ständig förbättring. Vi följer miljölagstiftningen och myndigheternas bestämmelser samt god praxis.

Enligt vårt miljösystem godkänner vi i resultatmålen för affärsverksamheten de kostnader som miljöaspekterna medför, vi förebygger skadlig inverkan på hälsa och miljö, vi kräver att tjänste- och varuleverantörerna som vi använder också förbinder sig till våra miljöprinciper och -mål. Miljökriterierna ingår i våra anskaffningskriterier.

Uppföljningen av hur miljöarbetet genomförs och utvecklas görs av olika intressentgrupper och i Ylvas rapportering om ansvarsfull verksamhet på koncernens webbplats.

Varje restaurang och stödtjänst har en miljöagent, som bistår restaurangchefen/den skiftansvariga i att främja miljöfrågor utifrån våra målsättningar. Alla anställda ansvarar för sin del för att miljömålen förverkligas och har skyldighet att följa vår praxis och meddela om fel eller avvikelser, så att de kan korrigeras.

Vi agerar ansvarsfullt och berättar öppet om vår verksamhet. Vi svarar mot ägarens målsättningar. Vi har en arbetsgemenskap som uppmuntrar, engagerar och stöder de anställda och ägarens representanter. Vi värdesätter vår personal och ger dem möjlighet att utvecklas och utbilda sig till att bli de bästa i sin bransch.

På styrgruppens möten följer vi regelbundet upp kvalitets- och miljöpolicyns lämplighet och hur den förverkligas.

Ylvas ledningsgrupp har 16.2.2022 godkänt kvalitets- och miljöpolicyn för 2022.